Ogłoszenia


Treść ze strony: cku.bytom.pl
_
Bytom: Zakup wyposażenia pracowni nauki zawodu w ramach projektu Kompetentny absolwent szkoły zawodowej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 335282 – 2013; data zamieszczenia: 20.08.2013.
_
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
_
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
_
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Bytomski Ośrodek Edukacji , Ul. Stefana Żeromskiego 42, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 32 281 33 68, faks 32 281 07 09.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.boe.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: publiczna placówka oświatowa-jednostka budżetowa gminy
_
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wyposażenia pracowni nauki zawodu w ramach projektu Kompetentny absolwent szkoły zawodowej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie pracowni nauki zawodu służących do realizacji zajęć edukacyjnych z uczniami i uczennicami w ramach projektu Kompetentny absolwent szkoły zawodowej realizowanego przez Bytomski Ośrodek Edukacji w Bytomiu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na 7 części zawiera ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ.
 3. Warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
_
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
_
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
_
Pełna oferta winna składać się z: a) formularza oferty (załącznik nr 1 do siwz) wraz z formularzem cenowym (załącznik nr 5 do siwz); b) oświadczeń i dokumentów określonych w cz. 9 specyfikacji; oraz (jeżeli dotyczy) c) pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy, jeżeli do reprezentowania wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa – oryginał lub kopia notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem, d) dokumentu potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy do przetargu przystępują wykonawcy działający wspólnie – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, w przypadku pełnomocnictwa należy złożyć je w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
_
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

 1. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian w umowie wynika z działania siły wyższej.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cku.bytom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bytomski Ośrodek Edukacji 41-902 Bytom ul.Żeromskiego 42.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2013 godzina 10:30, miejsce: Bytomski Ośrodek Edukacji 41-902 Bytom ul.Żeromskiego 42, sekretariat (pokój nr 1).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zakup wyposażenia pracowni nauki zawodu w ramach projektu Kompetentny absolwent szkoły zawodowej zwanego dalej projektem, realizowanego przez Bytomski Ośrodek Edukacji w Bytomiu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.
_
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wyważarka do kół ze wspomaganiem komputerowym.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Skład zestawu: – system wyważania geometrycznego – program do optymalizacji użytych ciężarków – program resetowania czujników TPMS – laserowy znacznik umiejscowienia ciężarków – drukarka – ekran dotykowy 19 – 22 cale – wyposażenie umożliwiające poprawny montaż koła na urządzeniu: kołpak dociskowy, nakrętka motylkowa, nakrętka szybkomocująca, 4 nakrętki ochronne na szczypce do ciężarków, podkładka dystansowa, szczypce do ciężarków, zawieszki z numerami do kół, skrobak do odklejania ciężarków, pierścień dociskowy – montaż, uruchomienie i szkolenie 3 osób z obsługi urządzenia, szkolenie w pomieszczeniu wyznaczonym na terenie BOE.
 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-0.
 3. Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

_
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Urządzenie do jonizowania (ozonowania) powietrza.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Skład zestawu: – regulator ozonu z możliwością regulacji 7000 mg/h lub 14000 mg/h – zabezpieczenie przeciw nieautoryzowanemu włączeniu – programowanie czasu pracy (od 1 min. do 9 h) – sygnalizacja zakończenia programu (świetlna lub dźwiękowa) – zegar cykliczny – króciec wylotowy do założenia rękawa – rękaw do przesyłu ozonu – maski pełne ochronne z pochłaniaczami (przeciw parom organicznym, gazom nieorganicznym, kwaśnym i amoniakiem).
 2. Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 3. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

_
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Endoskop z końcówką Ø 6,5 – 8 mm.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Skład zestawu: – video-endoskop – ładowarka sieciowa – sonda elastyczna Ø 5,5 mm – karta pamięci SD min. pojemność 1 GB – kabel USB – kabel video – TV-out wyjście – USB wyjście – akcesoria czyszczące – lusterko 60 st. (kąt widzenia 120 st.) – końcówka magnetyczna.
 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-0.
 3. Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

_
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Urządzenie do obsługi klimatyzacji.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Skład zestawu: – automatyczna stacja obsługi klimatyzacji na czynnik R134a z możliwością adaptacji na czynnik R1234yf – możliwość obsługi samochodów spalinowych, hybryd oraz elektrycznych – zestaw do sprawdzania szczelności azotem – zestaw do sprawdzania szczelności metodą UV – zestaw do sprawdzania szczelności metodą ultradźwiękową – czynnik R134a – montaż, uruchomienie i szkolenie 3 osób z obsługi urządzenia (szkolenie w pomieszczeniu wyznaczonym na terenie BOE).
 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-0.
 3. Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

_
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Samodzielny tester do pomiaru i diagnozowania elektroniki pojazdowej.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Skład zestawu: – urządzenie diagnostyczne wraz z własnym wyświetlaczem z polskim językiem obsługi – zintegrowana drukarka – komplet wtyczek z możliwością podpięcia wszystkich samochodów dostępnych na rynku – oprogramowanie dla celów dydaktycznych z dokumentacją techniczną wszystkich marek pojazdów samochodowych i dostawczych, kompatybilne dla producentów europejskich, azjatyckich i amerykańskich – możliwość darmowej aktualizacji bez blokowania urządzenia – montaż, uruchomienie i szkolenie 3 osób z obsługi urządzenia (szkolenie w pomieszczeniu wyznaczonym na terenie BOE).
 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-0.
 3. Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

_
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Urządzenie do pomiaru geometrii kół.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Skład zestawu: – komputerowy bezprzewodowy system pomiaru wyposażony w czujniki potencjometryczne – zaciski szybkomocującego kół 12-22 cali – oprogramowanie komputerowe z bazą danych regulacyjnych – oprogramowanie komputerowe umożliwiające wykonanie pomiarów poblacharskich – monitor LCD – drukarka – montaż, uruchomienie i szkolenie 3 osób z obsługi urządzenia (szkolenie w pomieszczeniu wyznaczonym na terenie BOE).
 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-0.
 3. Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

_
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zestaw kluczy ze stali CrV.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw kluczy ze stali CrV: klucze nasadowe 1/2 cala, nasadki do świec 1/2 cala klucze nasadowe 1/4 cala, klucze nasadowe 3/8 cala, klucze płasko oczkowe, nasadki do świec 3/8 cala, klucze ampulowe , wkrętak 1/4 cala do nasadek i bitów, grzechotka: 1/2 cala ,1/4 cala, 3/8 cala, przegub Cardana: 1/2 cala , 1/4 cala, 3/8 cala przedłużka 1/2 cala, przedłużka 1/4 cala przedłużka 3/8 cala, adaptery: 3/8-1/4 cala, 3/8-1/2 cala, 1/2-3/8 cala, 1/4 cala nasadki z bitem: PH1, PH2, PH3, 1/4 cala, nasadki z bitem: PZ1, PZ2, PZ3, 1/4 cala, nasadki z bitem: PL4, PL5.5, PL7, 1/4 cala nasadki z bitem:T10, T15, T20, T25, T30, T40, 1/4 cala nasadki z bitem – imbus: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5/16 cala, bity: PH3, PH4, PZ3, PZ4, PL8, PL10, PL12, 5/16 cala bity – imbus: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5/16 cala bity: T40, T45, T50, T55.
 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-0.
 3. Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

_
Załączniki:

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – SIWZ
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ
 5. Załącznik nr 4 do SIWZ
 6. Załącznik nr 5 do SIWZ
 7. Załącznik nr 6 do SIWZ
 8. Załącznik nr 7 do SIWZ
 9. Załączniki w formacie edytowalnym
 10. Załącznik nr 10 – Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 21.08.2013
 11. Załącznik nr 11 – Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 22.08.2013

_
_
Projekt współfinansowany ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego