Od szkolenia do zatrudnienia

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

Podziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Numer projektu: WND-RPSL.11.02.03-24-05A1/19

Termin realizacji projektu: okres od 1 stycznia 2021r do 28 lutego 2023r.

Realizator / Biuro Projektu:

Projekt realizowany jest pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej.

Beneficjentem projektu jest Fundacja Polskiej Akademii Nauk, a Partnerem projektu jest Bytom – Miasto na prawach Powiatu.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy w Technikum i Szkole Branżowej I stopnia w ramach Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektronicznych (ZSME) w Bytomiu oraz doposażenie placówki Bytomskiego Ośrodka Edukacji, służące podniesieniu zdolności 60 uczniów/nnic (w tym 6 kobiet) z ZSME do przyszłego zatrudnienia, a także podniesienie kwalifikacji 4 nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zakresie prowadzonego kształcenia. Działania realizowane na rzecz uczniów będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

Zadanie 1 – Szkolenia dla uczniów prowadzące do nabywania kwalifikacji rynkowej, w tym kwalifikacji w ramach Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji oraz uprawnień zawodowych
1) Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D: 50os. (5gr.) x 60h/gr.: funkcje i obsługi urządzeń wykorzystywanych w technologii 3D,
2) Projektowanie grafiki komputerowej: 40os.(4gr.) x 60h/gr: tworzenia grafiki rastrowej i wektorowej, umieszczanie treści w sieci,
3) Spawanie metodą MIG+MAG: 24os. (3gr.) x 140h/gr.: zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, urządzenia spawalnicze,
4) Kurs prawo jazdy kat. B: 25os. (2gr.)x 60h/gr.
5) Kurs prawo jazdy kat. C (50h), C+E (45h): 45os. (4gr.) x 375h/g – w tym kwalifikacja wstępna (280h) – obowiązkowa dla os. poniżej 21r. życia.

Każdy z uczniów może wziąć udział w więcej niż jednym szkoleniu według pakietów.

Zadanie 2 – Szkolenia dla nauczycieli prowadzące do nabywania kwalifikacji rynkowych w ramach Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

1) Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D: 4os.(1gr.) x 40h/gr.: funkcje i funkcje i obsługi urządzeń wykorzystywanych w technologii 3D,

Zadanie 3 – Staże/praktyki zawodowe dla uczniów z projektu u przedsiębiorców:

1) Staże (Technikum) i praktyki (SB) realizowane będą u pracodawców z obszaru oddziaływań szkoły. Realizacja zgodna z warunkami określ. w „wytycznych edukacji EFS…”. W praktykach/stażach (dalej stażach) weźmie udział min. 30% uczniów z projektu czyli 18 osób. Każdy UP odbędzie 150h stażu.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zadanie 4 – Doposażenie szkół/placówek z projektu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne odzwierciedlające naturalne warunki pracy:

Warsztaty szkolne i pracownia podstaw konstrukcji maszyn w Bytomskim Ośrodku Edukacji (jednostka, w której uczniowie odbywają kształcenie praktyczne na kierunku t. pojazdów samochodowych w obszarze mechanicznym)
Kierunek: t. transportu drogowego: warsztaty szkolne zlokalizowane w ZSME w Bytomiu.

Z warsztatów szkolnych w BOE korzystają również uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia, wchodzącej w skład ZSME.

Dokumenty projektowe:

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla ucznia (Word)
Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla ucznia (PDF)
Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla nauczyciela (Word)
Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla nauczyciela (PDF)
Deklaracja uczestnictwa w projekcie (dla ucznia i nauczycieli) (Word)
Deklaracja uczestnictwa w projekcie (dla ucznia i nauczycieli) (PDF)
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa (PDF)

Plakat

Zapytania dotyczące procesu rekrutacji czy samego projektu prosimy kierować na adres e-mail:

zsme@zsmebytom.pl