Kompetentny absolwent szkoły zawodowej


_
PROJEKT ZAKOŃCZONY
PRZEJDŹ DO ARCHIWUM PODSTRON: www.boe.edu.pl/projekt_2013_2015
_
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kompetentny absolwent szkoły zawodowej
_
Okres realizacji projektu: VII 2013 – VI 2015
Całkowita wartość projektu: 628.570,80
Wartość dofinansowania: 548.428,02
Wkład własny miasta Bytom: 80.142,76
_
Realizator / Biuro Projektu
Miasto Bytom/Bytomski Ośrodek Edukacji Realizacja projektu oparta jest na współpracy z Zespołem Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu.
Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr: UDA-POKL 09.02.00-24-104/12-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a miastem Bytom.
_
Opis projektu:
Grupę docelową projektu stanowi 60 uczniów/c Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu.
Projekt „Kompetentny absolwent szkoły zawodowej” stanowi program rozwojowy ZSME ukierunkowany na reformę szkoły w celu podniesienia jakości dotychczasowych zajęć oraz poszerzenie oferty o elementy podnoszące kwalifikacje absolwentów adekwatnie do potrzeb rynku pracy. Na program składają się:

 • organizacja dodatkowych zajęćz przedmiotów zawodowych,
 • wdrożenie współpracy z pracodawcami w organizacji staży zawodowych,
 • organizacja dodatkowych zajęć z matematyki oraz j. obcego ze szczególnym uwzględnieniem ICT,
 • organizacja kursów umożliwiających uzyskanie dodatkowych kwalifikacji,
 • wdrożenie efektywnego programu doradztwa zawodowego,
 • doposażenie szkoły w nowoczesna bazę do nauczania przedmiotów zawodowych.

_
Cel projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 60 uczniów/c Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektonicznych w Bytomiu w wyniku realizowanego w okresie VII 2013-VI 2015 programu rozwojowego szkoły.
Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych określonych w następujący sposób:

 • rozwój umiejętności praktycznych związanych z kształceniem zawodowym poprzez organizację dodatkowych zajęć zawodowych oraz realizowane we współpracy z pracodawcami staże w okresie trwania projektu
 • nabycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych w okresie trwania projektu poprzez udział w zawodowych kursach kwalifikacyjnych
 • podniesienie wiedzy i umiejętności w obszarze wybranych kompetencji kluczowych poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych wykorzystujących ICT w procesie dydaktycznym
 • wdrożenie efektywnego programu doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez doposażenie BOE w nowoczesny sprzęt i materiały do nauki zawodu

_
Działania zaplanowane w ramach projektu obejmują:

 • Dodatkowe zajęcia zawodowe przygotowujące do egzaminów zawodowych. Będą to następujące typy zajęć:
  – kwalifikacje zawodowe technika elektryka
  – kwalifikacje zawodowe technika mechanika
  – kwalifikacje zawodowe technik pojazdów samochodowych
  – kwalifikacje zawodowe technika elektronika
  – kwalifikacje elektromechanika pojazdów samochodowych
  – kwalifikacje zawodowe mechanika pojazdów samochodowych

 • Letnie płatne staże zawodowe dla 45 uczniów/uczennic,
 • Zajęcia pozalekcyjne rozwijające wybrane kompetencje kluczowe. Zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia z matematyki oraz z języka angielskiego,
 • Zawodowe kursu kwalifikacyjne. Zostaną zorganizowane następujące kursy kwalifikacyjne:
  – kurs „Operator obrabiarki CNC”,
  – kurs „Diagnostyka i naprawa wyposażenia elektrycznego pojazdu”,
  – kurs „Pomiar i regulacja zawieszenia samochodowego”,
  – kurs „Uprawnienia elektryczne SEP”,
  – kurs „Klimatyzacji samochodowej”,
  – kurs „Kierowca wózków widłowych”,
  – kurs „projektowania CAD/CAM”.

 • Program doradztwa zawodowego – każdy z uczniów objętych programem odbędzie indywidualne konsultacje.
 • Podniesienie jakości zajęć z przedmiotów zawodowych poprzez doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych w nowoczesny sprzęt w okresie trwania projektu, projekt zakłada zakup:
  – wyważarki z zestawem komputerowym do diagnozowania stanu koła jezdnego,
  – urządzenia do obsługi klimatyzacji,
  – samodzielny tester do pomiaru diagnozy elektroniki pojazdów,
  – profesjonalne urządzenie do pomiaru geometrii kół,
  – jonizator powietrza,
  – trzy zestawy narzędzi do montażu i demontażu elementów pojazdów samochodowych,
  – endoskop do obserwacji trudno dostępnych miejsc w samochodzie.

_
Ogłoszenia:

 1. Konkurs ofert dla nauczycieli na zajęcia pozalekcyjne
 2. Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup wyposażenia pracowni nauki zawodu
 3. Ogłoszenie naboru dla uczniów ZSME (dokumentacja) (format *.zip)
 4. Ogłoszenie naboru dla uczniów T-4 (dokumentacja) (format *.zip)
 5. Protokół z 30.10.2013 – przejdź do działu Protokoły z posiedzeń Komisji
 6. Zapytanie ofertowe – przejdź do działu Zapytania ofertowe
 7. Regulamin uczestnictwa w projekcie.

_
_
Projekt współfinansowany ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego