Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu

Projekt „Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

Podziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Numer projektu: WND-RPSL.11.02.03-24-0598/19

Termin realizacji projektu: okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2023 r.

Realizator / Biuro Projektu: Projekt realizowany jest pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej.

Beneficjentem projektu jest Fundacja Polskiej Akademii Nauk, a Partnerem projektu jest Bytom – Miasto na prawach Powiatu.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 2 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie śląskim wchodzące w skład Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół ( w tym technikum i szkoła branżowa I stopnia) oraz doposażenie placówki: Bytomskiego Ośrodka Edukacji, służące podniesieniu zdolności 100 uczniów/nnic (w tym 38 kobiet) do przyszłego zatrudnienia, a także podniesienie kwalifikacji 13 nauczycieli/ek (w tym 2 kobiet) praktycznej nauki zawodu w zakresie prowadzonego kształcenia.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

Zadanie 1
Szkolenia dla uczniów prowadzące do nabywania kwalifikacji rynkowej, w tym kwalifikacji w ramach Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji oraz uprawnień zawodowych.

1) Montowanie stolarki budowlanej.
2) Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
3) Projektowanie grafiki komputerowej.
4) Montaż urządzeń instalacji solarnej – energia odnawialna:
5) Instalacje grzewcze z wykorzystaniem energii odnawialnej.
6) Projektowanie instalacji solarnych.
7) Obróbka CNC materiałów drewnianych i drewnopochodnych.
8) Zasady projektowania CNC – Autocad 2D, 3D.
9) Projektowanie ogrodu wertykalnego.
10) Aranżacja ściany pionowej.

Każdy z uczniów może wziąć udział w więcej niż jednym szkoleniu.

Zadanie 2 – Szkolenia dla nauczycieli prowadzące do nabywanie kwalifikacji związanych z kierunkiem kształcenia:

1) Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D.
2) Montaż urządzeń instalacji solarnej – energia odnawialna.
3) Projektowanie instalacji solarnych.
4) Obróbka CNC materiałów drewnianych i drewnopochodnych.
5) Zasady projektowania CNC – Autocad 2D, 3D:
6) Projektowanie ogrodu wertykalnego/Aranżacja ściany pionowej.

Zadanie 3
Staże dla uczniów z projektu u przedsiębiorców:

Staże (Technikum) i praktyki (Szkoła Branżowa) realizowane będą u pracodawców z obszaru oddziaływań szkoły. Realizacja zgodna z warunkami określonymi w „wytycznych edukacji EFS…”.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zadanie 4
Doposażenie szkół/placówek z projektu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne odzwierciedlające naturalne warunki pracy.

Doposażone zostaną:
 Warsztaty szkolne i pracownia budowlana w Bytomskim Ośrodku Edukacji (jednostka, w której uczniowie odbywają kształcenie praktyczne na kierunku technik budownictwa w obszarze budownictwa)
 Kierunek: technik architektury krajobrazu: pracownia projektowania architektury oraz pracownia rysunku technicznego zlokalizowana w Państwowych Szkołach Budownictwa w Bytomiu.

Dokumenty projektowe:

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla ucznia (Word)
Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla ucznia (PDF)
Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla nauczyciela (Word)
Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla nauczyciela (PDF)
Deklaracja uczestnictwa w projekcie (dla ucznia i nauczycieli) (Word)
Deklaracja uczestnictwa w projekcie (dla ucznia i nauczycieli) (PDF)
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa (PDF)

Plakat

Zapytania dotyczące procesu rekrutacji czy samego projektu prosimy kierować na adres e-mail:

monika.skorus@boe.edu.pl
krzysztof.jarosz@boe.edu.pl