Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu Kompetentny absolwent szkoły zawodowej (PDF) realizowanego od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. w Bytomskim Ośrodku Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.